dzisiaj jest: 17 stycznia 2019. imieniny: Marian, Jan, Antoni
 
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.1
 - Wydanie dowodu osobistego
 - Zameldowanie na pobyt stały
 - Zameldowanie na pobyt czasowy
 - Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Zmiany w Ustawie o EL
 - Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Likwidacja działalności gospodarczej
 - Zawarcie związku małżeńskiego
 - Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.2
Opłaty, czynsze, podatki
Uchwały
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Wydanie dowodu osobistego


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składają:

a. osoba pełnoletnia osobiście,

b. za osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia wniosek o dowód osobisty składa jeden

z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd w obecności osoby małoletniej,

c. w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia wniosek obojga rodziców lub opiekunów prawnych,

2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.

3. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) – dla osób, które nie zawarły małżeństwa i których akt nie został sporządzony w USC w Solcu nad Wisłą..

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – jeśli akt nie został sporządzony w USC w Solcu nad Wisłą.

5. W przypadku wymiany dowodu osobistego – dotychczasowy dowód osobisty do wglądu.

Nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

6. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Opłaty

Od dnia 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Przewidywany termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe.

1. Dowody osobiste wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanym na pobyt stały w gminie Solec nad Wisłą lub posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego na terenie gminy Solec nad Wisłą.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy podpisać w obecności urzędnika przyjmującego ten dokument.

4. Dowód osobisty odbiera się również osobiście.

5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego, jeżeli jest to niemożliwe we właściwym organie gminy.

6. Ważność dowodu osobistego:

a. 10 lat od daty wydania – dla osób pełnoletnich,

b. 5 lat od daty wydania – dla osób do 18 roku życia,

c. Na żądanie osoby, która ukończyła 65 lat, dowód osobisty wydaje się na czas nieoznaczony.

7. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

Wszelkich informacji dotyczących  złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego oraz jego odbioru udzielają pracownicy Referatu Dowodów Osobistych pod nr  tel. 48 3761 266 w.13.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego.doc

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA