dzisiaj jest: 21 października 2018. imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
 
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.1
Jak załatwić sprawy w urzędzie cz.2
Opłaty, czynsze, podatki
Uchwały
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy Solec n/Wisłą
tel. +48 (48) 376-12-66
gmina@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Uchwały
V Sesja Rady Gminy -17.01.2015r
 

uchwala nr V.17.2015.pdf

uchwala nr V.18.2015.pdf

uchwala nr V.19.2015.pdf

uchwala nr V.20.2015.pdf

uchwala nr V.21.2015.pdf

Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
  Uchwala 16.pdf
Uchwała Nr IV/15/2014 Budżetowa na 2015r
  Uchwala 15.pdf
Uchwała Nr IV/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027
  Uchwala 14.pdf
Uchwała Nr IV/13/2014 w sprawie zmian w budżecie
  Uchwala 13.pdf
Uchwała Nr IV/12/2014 w zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
  Uchwala 12.pdf
Uchwała nr III/11/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku
  uchwala 11.pdf
Uchwała nr III/10/2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala 10.pdf
Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala 9.pdf
Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty,Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy oraz zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji
  uchwala 8.pdf
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnej,Handlu i Usług oraz zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji

Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki ,Budżetu i Finasów oraz zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji


 uchwala 7.pdf
Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki ,Budżetu i Finasów oraz zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji.
  uchwala 6.pdf
Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji.
  uchwala 5.pdf
Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie liczby i rodzajów Komisji Rady Gminy
  uchwala 4.pdf
Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala 3.pdf
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
  uchwala I.2.14.pdf
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 uchwala 1.1.14.pdf
Uchwała Nr LVI/303/2014 w sprawie zmian w budżecie
  Uchwala 303.pdf
Uchwała Nr LV/302/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla celów podatku leśnego
  uchwala nr 302.pdf
Uchwała Nr LV/301/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
  uchwala nr 301.pdf
Uchwała Nr LV/300/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą Nr ewid 290
  uchwala nr 300.pdf
Uchwała Nr LV/299/2014 w sprawie zmian w budżecie
  uchwala nr 299.pdf
Uchwała Nr LV/298/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
  uchwala nr 298.pdf
Uchwała Nr LV/297/2014 w sprawie trybu pracy nad projektem Uchwały Budżetowej
  uchwala nr 297.pdf
Uchwała Nr LIV/296/2014 w sprawie zmian w budżecie.
  uchwala 296.pdf
Uchwała Nr LIV/295/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2014 – 2027.
  uchwala 295.pdf
Uchwała Nr LIV/294/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na lata 2007 – 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  uchwala 294.pdf
Uchwała Nr LIV/293/2014 w sprawie użyczenia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą - budynek byłego przedszkola
  uchwala 293.pdf
Uchwała nr LIII/292/2014 z dnia 07.08.2014 w sprawie zmian w budżecie.
  uchwala 292.pdf
Uchwała nr LIII/291/2014 z dnia 07.08.2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
  uchwala 291.pdf
Uchwała NrLII/290/ w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
  uchwala 290.pdf
Uchwała NrLI/289/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boiska
  289.pdf
Uchwała NrLI/288/ w sprawie zmian w budżecie
  288.pdf
Uchwała NrLI/287/ w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
  287.pdf
Uchwała NrLI/286/ w sprawie przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do realizacji projektu systemowego,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-,,Moja przyszłość".
  286.pdf
Uchwała NrLI/285/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
Uchwała NrLI/284/ w sprawie

 285.pdf
Uchwała NrLI/284/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013
 

sprawozdanie wojta z wykonanie budzetu za 2013 r.

 284.pdf
Uchwała NrL/283/ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowanej nieruchomości.
  283.pdf
Uchwała NrL/282/ w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej Zemborzynie Pierwszym nu ew. 772
  282.pdf
Uchwała NrL/281/ w sprawie zmian w budżecie
  281.pdf
Uchwała NrL/280/ w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
  280.pdf
Uchwała NrL/279/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony. Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 389 325zł
  279.pdf
Uchwała NrL/278/ w sprawie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  278.pdf
Uchwała NrL/277/ w sprawie Utworzenia Oddziału Przedczkolnego w Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą
  277.pdf
Uchwała NrL/276/ w sprawie przyięcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2013.

     Uchwała NrL/275/ w sprawie


276.pdf

Uchwała NrL/275/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  275.pdf
Uchwała Nr XLIX/274/ w sprawie zmian w budżecie
  274.pdf
Uchwała Nr XLIX/273/ w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnik z przystanków komunikacyjnych
  uchwala273.pdf
Uchwała Nr XLIX/272/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
  uchwala272.pdf
Uchwała Nr XLIX/271/ w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej dotyczącej ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
  uchwala271.pdf
Uchwała Nr XLVIII/270/ w sprawie zmian w budżecie
  270.pdf
Uchwała Nr XLVIII/269/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2014-2027
  269.pdf
Uchwała Nr XLVIII/268/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 742 980zł
  268.pdf
Uchwała Nr XLVIII/267/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Solec na Wisłą Nr XLVI/250/2014 z dnia 21 stycznia .2014r
  267.pdf
Uchwała Nr XLVIII/266/ w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2015
  266.pdf
Uchwała Nr XLVIII/265/ w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  265.pdf
Uchwała Nr XLVIII/264/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/262/2014 z 11 lutego 2014r w sprawie terminu ,czestotliwości i trybu uiszczania opłat za gospadarowanie odpadami komunalnymi
  264.pdf
Uchwała Nr XLVIII/263/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Solcu nad Wisłą ,gm. Solec nad Wisłą
  263.pdf
Uchwała Nr XLVII/262/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  uchwala 262.pdf
Uchwała Nr XLVII/261/2014 w sprawie zmian w budzecie
  uchwala 261.pdf
Uchwała Nr XLVII/260/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  uchwala 260.pdf
Uchwała Nr XLVI/259/2014 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
  259.pdf
Uchwała Nr XLVI/258/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą realizacji projektu systemowego finansowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.............
  258.pdf
Uchwała Nr XLVI/257/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
  257.pdf
Uchwała Nr XLVI/256/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnej,Handlu i Usług na rok 2014
  256.pdf
Uchwała Nr XLVI/255/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty ,Zdrowia i Spraw Społecznych na 2014rok
  255.pdf
Uchwała Nr XLVI/254/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Gospodarki Budżetu i Finansów na 2014 rok
  254.pdf
Uchwała Nr XLVI/253/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku alb o świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakr esie dożywiania”na lata 2014 - 20 20
  253.pdf
Uchwała Nr XLVI/252/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  252.pdf
Uchwała Nr XLVI/251/2014 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2027
  251.pdf
Uchwała Nr XLVI/250/2014 w sprawie Uchwała Budżetowa 2014
  250.pdf
Uchwała Nr XLV/249/2013 w sprawie zmian w budżecie
  249.pdf
Uchwała Nr XLIIV/248/2013 w sprawie godzin otwarcia sklepów spożywczo-przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie gminy Solec nad Wisłą
  uchwala248.pdf
Uchwała Nr XLIIV/247/2013 w sprawie zmian w budżecie
  uchwala247.pdf
Uchwała Nr XLIIV/246/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2014r.
  uchwala246.pdf
Uchwała Nr XLIIV/245/2013 w sprawie wystąpienia do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks Wyborczy w zakresie wprowadzenia jedno mandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych
  uchwala245.pdf
Uchwała Nr XLIIV/244/2013 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej i zasad i trybu jej udzielenia dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014-Zakład Usług komunalnych w Solcu nad Wisłą
  uchwala244.pdf
Uchwała Nr XLIII/243/2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zatwierdzenia przewodniczącego komisji.
  uchwala 243.pdf
Uchwała Nr XLIII/242/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości nr we 2977 w Solcu nad Wisłą
  uchwala 242.pdf
Uchwała Nr XLIII/241/2013 w sprawie zmian w budżecie
  uchwala 241.pdf
Uchwała Nr XLIII/240/2013 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów podatku leśnego
  uchwala 240.pdf
Uchwała Nr XLIII/239/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
  uchwala 239.pdf
Uchwała Nr XLIII/238/2013 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014"
  uchwala 238.pdf
Uchwała Nr XLIII/237/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Słuszczynie nr.ew 423/2
  uchwala 237.pdf
Uchwała Nr XLII/236/2013 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2027
  236c.pdf
Uchwała Nr XLII/235/2013 w sprawie zmian w budżecie
  235b.pdf
Uchwała Nr XLII/234/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości nr ew. 1028/1 położonej w Przedmieściu Dalszym
  234a.pdf
Uchwała Nr XL/233/2013 w sprawie zmian w budżecie
  uchwala 233.pdf
Uchwała Nr XLI/232/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2027
  uchwala 232.pdf
Uchwała Nr XLI/231/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 668990zł
 uchwala 231.pdf
Uchwała Nr XL/230/2013 w sprawie przyznania medalu ,, Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
  uchwala 230.pdf
Uchwała Nr XL/229/2013 w sprawie zmian budżecie na 2013r
  uchwala 229.pdf
Uchwała Nr XL/228/2013 w sprawie Przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do ralizacji projektu systemowego, finasowego z Programu Operacyjnego kapitału Ludzki .....
  uchwala 228.pdf
Uchwała Nr XL/227/2013 w sprawie utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pawłowicach
  uchwala 227.pdf
Uchwała Nr XL/226/2013 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków kominikacji elektronicznej
  uchwala 226.pdf
Uchwała Nr XXXIX/225/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  uchwala225.pdf
Uchwała Nr XXXIX/224/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
  uchwala224.pdf
Uchwała Nr XXXIX/223/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
  uchwala223.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 w sprawie uchylenia Uchwały NrXXXVI/2012/2013 z dnia 5 marca 2013r
  uchwala222.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/221/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomośćipołożonych w Solcu nad Wisłą stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą na rzecz użytkownika wieczystego
  uchwala221.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/220/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospadorowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  uchwala220.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/219/2013 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013r
  uchwala219.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/218/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala218.pdf
Uchwała Nr XXXVII/217/2013 w sprawie określenia wysokosci stawki za odbiórodpdów zposesji na której nie zamieszkuja mieszkańcy a powstaja odpady komunalne

 uchwala217.pdf
Uchwała Nr XXXVII/216/2013 w sprawie zmian w budżecie
  uchwala 216.pdf
Uchwała Nr XXXVII/215/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata 2013-2027
  uchwala 215.pdf
Uchwała Nr XXXVII/214/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkieg Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250,871 zł
  uchwala 214.pdf
Uchwała Nr XXXVII/213/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  uchwala 213.pdf
Uchwała Nr XXXVI212/2013 w sprawie przejęcia obowiąsku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospadarowanie tymi odpadami.
  uchwala 212d.pdf
Uchwała Nr XXXVI211/2013 w sprawie uchwalenia Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Gminego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
  uchwala 211c.pdf
Uchwała Nr XXXVI210/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII.46.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku.
  uchwala 210b.pdf
Uchwała Nr XXXVI209/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Solcu nad Wisłą
  uchwala 209a.pdf
Uchwała Nr XXXIV/208/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr.VII.40.2011 z dnia 29 marca 20111 roku.
  uchwala 208.pdf
Uchwała Nr XXXIV/207/2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXX/178/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r
  uchwala 207.pdf
Uchwała Nr XXXIV/206/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2012 z dnia 15 listopada 2012r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała 206.pdf
Uchwała Nr XXXIV/205/2013 w sprawie zmian w budzecie na rok 2013.
  Uchwala205.pdf
Uchwała Nr XXXIV/204/2013 w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Uchwala204.pdf
Uchwała Nr XXXIV/203/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową straż Pożarną oraz Gminę
  Uchwala203.pdf
Uchwała Nr XXXIV/202/2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLII/230/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29.09.2010r.
  Uchwala202.pdf
Uchwała Nr XXXIV/201/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
  Uchwala201.pdf
Uchwała Nr XXXIV/200/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finasów na 2013 rok
  Uchwala200.pdf
Uchwała Nr XXXIV/199/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na 2013 rok
  Uchwala199.pdf
Uchwała Nr XXXIV/198/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2013 rok
  Uchwala198.pdf
Uchwała Nr XXXIII197/2012 w sprawie zmian w budzecie na rok 2012
  uchwala 197.pdf
Uchwała Nr XXXIII196/2012 Zmieniająca uchwałe w sprawie : określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
  uchwala 196.pdf
Uchwała Nr XXXIII195/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2013r
  uchwala 195.pdf
Uchwała Nr XXXIII194/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala 194.pdf
Uchwała Nr XXXIII193/2012 Budżetowa na rok 2013
  uchwala 193.pdf
Uchwała Nr XXXII/192/2012 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Solec nad Wisłą na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz h> przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do J lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
  uchwala192.pdf
Uchwała Nr XXXII/191/2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 .
  uchwala191.pdf
Uchwała Nr XXXII/190/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kępie Piotrowińskiej
  uchwala190.pdf
Uchwała Nr XXXII/189/2012 w sprawie: podwyższenia wysokości składki członkowskiej w 2012 roku dla Gminy Solec nad Wisłą w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
  uchwala189.pdf
Uchwała Nr XXXII/188/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2012 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  uchwala188.pdf
Uchwała Nr XXXII/187/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą , zatwierdzonego dnia 28 grudnia 2010 roku, Uchwala Nr 1Y718/2010.
  uchwala187.pdf
Uchwała Nr XXXII/186/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
  uchwala186.pdf
Uchwała Nr XXXII/185/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  uchwala185.pdf
Uchwała Nr XXXII/184/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą.
  uchwala184.pdf
Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  uchwala183.pdf
Uchwała Nr XXXI/182/2012 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  uchwala182.pdf
Uchwała Nr XXXI/181/2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
  uchwala181.pdf
Uchwała Nr XXX/180/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zęborzynie Pierwszym nu.ew 561

 180.pdf
Uchwała Nr XXX/179/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej Zeborzynie PIerwszym nuew .773

 179.pdf
Uchwała Nr XXX/178/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych gminie Solec nad Wisłą,oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 178.pdf
Uchwała Nr XXX/177/2012 w sprawie zmiany w buzecie na rok 2012r

 177.pdf
Uchwała Nr XXX/176/2012 w sprawie przyjęcia aneksu do Regulaminu Konkursu na Estetyczną Posesję i Najładnjeszy Balkon


 176.pdf
Uchwała Nr XXX/175/2012 w sprawie zmiany w satucie Gminy Solec nad Wisłą

 175.pdf
Uchwała Nr XXX/174/2012 w sprawie opłaty targowej

 174.pdf
Uchwała Nr XXX/173/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych

Uchwała Nr XXX/172/2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 172.pdf
Uchwała Nr XXX/171/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2013 dla celów podatku leśnego

 171.pdf
Uchwała Nr XXX/170/2012 w sprawie obniżenja średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego

 170.pdf
Uchwała Nr XXX/169/2012 w sprawie Przyjęcja Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą

REGULAMIN do 169.pdf

 169.pdf
Uchwała Nr XXIX/168/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XXIX/167/2012 w sprawie zmiany w budzecie na rok 2012r

Uchwała Nr XXIX/166/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na Lata 2012-2027

Uchwała Nr XXIX/165/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochronySrodowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie w Kwocie 269 938 zł

 uchwala165.pdf
Uchwała Nr XXIX/164/2012 w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okregi wyborcze oraz ustalenie ich granic numerów i lczby radnych wybieranych w kazdym okręgu

 uchwala164.pdf
Uchwała Nr XXIX/163/2012 w sprawie uchwalenia wieloletnireg programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec nad Wisłą na lata 2012-2016

 uchwala163.pdf
Uchwała Nr XXIX/162/2012 w sprawie w zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec nad Wisłą

 uchwala162.pdf
Uchwała Nr XXIX/161/2012 w spraie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą

 uchwala-161.pdf
Uchwała Nr XXIX/160/2012 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomosci położonej w Dziurkowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr.938

 uchwala-160.pdf
Uchwała Nr XXIX/159/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości położonej w Glinie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 193

 uchwala-159.pdf
Uchwała Nr XXIX/158/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3099/1

 uchwala-158.pdf
Uchwała Nr XXIX/157/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierzawę nieruchomości położonej w sadkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów nr 580.

 uchwala-157.pdf
Uchwała Nr XXIX/156/2012 w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

 uchwala-156.pdf
Uchwała Nr XXVIII/155/2012 w obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu nad Wisłą

 uchwala 155.pdf
Uchwała Nr XXVIII/154/2012 w sprawie zmiany w budżecie na 2012r

 uchwala 154.pdf
Uchwała Nr XXVIII/153/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblotece Publicznej w Solcu nad Wisłą

 uchwala 153.2012.pdf
Uchwała Nr XXVIII/152/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Solcu nad Wisłą

 uchwala 152.2012.pdf
Uchwała Nr XXVIII/151/2012 w sprawie określenia wymagań ,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części , spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 uchwala 151.2012.pdf
Uchwała Nr XXVIII/150/2012 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Solec nad Wisłą

 uchwala 150.2012.pdf
Uchwała Nr XXVIII/149/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą

 Uchwala 149.2012.pdf
Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie przekazania nieodpłatnie w użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Powiśla ,,KOŁOWRÓT" z siedzibą w Pawłowicach

 Uchwala 148.2012.pdf
Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

 Uchwala 147 2012.pdf
Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata 2012-2027

 Uchwala 146.pdf
Uchwała Nr XXVI/145/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą

 Uchwala .145.pdf
Uchwała Nr XXVI/144/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finaowej Gminy na Lata 2012-2022

 Uchwala.144.pdf
Uchwała Nr XXVI/143/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

 uchwala- 143.pdf
Uchwała Nr XXVI/142/2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

 uchwala- 142.pdf
Uchwała Nr XXVI/141/2012 Programu Ochrony Środowiska Gminy Solec nad Wisłą na lata 2012-2014 załocznik

 program ochrony srodowiska.pdf
Uchwała Nr XXVI/141/2012 w sprawie przylecia Programu Ochrony Środowiska Gminy Solec nad Wisłą na lata 2012-2014

 uchwala- 141.pdf
Uchwała Nr XXVI/140/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Słuszczynie - działki nr 406/5

 uchwala -140.pdf
Uchwała Nr XXV/139/2012 w sprawie zakończenia ralizacji projektu pod nazwą ,, Przedmieskie Przeczkole- Szansą dla młodego Europejczyka''

 uchwala 139.pdf
Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie przystąpienia realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn,,Aktywizacja zawodowa moją szasą''na lata 2012-2014

 uchwala 138.pdf
Uchwała Nr XXV/137/2012 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 .

Uchwała Nr XXV/136/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

 uchwala 136.pdf
Uchwała Nr XXV/135/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269 938 zł.

 uchwala 135.pdf
Uchwała Nr XV/2010/2012 w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy w Solcu Nr.XXIV/132/2012/ z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji orza trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne odziały przedczkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec

 uchwala 15.210.2012.pdf
Uchwała Nr XV/208/2012 dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części uchwały Rady Gminy w solcu nr.XXIV/131/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmiany w budzecie na 2012r

 uchwala 15.208.2012.pdf
Uchwała Nr XV/207/2012 w sprawie orzeczenia o niewarzności uchwały Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr.XXIV/130/2012. z dnia 29.06.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finasowej Gminy Solec na lata 2012-2022

 uchwala 15.207.2012.pdf
Uchwała Nr XV/206/2012 w sprawie orzeczenie o nieważności uchwały NR.XXIX\129\2012 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29.06.2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewóckiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 269,938 zł

 uchwala 15.206.2012.pdf
Uchwała Nr XXIV/134/2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Panią Monikę Gozdur

 Uchwala Nr 134.pdf
Uchwała Nr XXIV/133/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu nad Wisłą

 Uchwala Nr 133.pdf
Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie ustalnia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XXIV/131/2012 w sprawie zmiany w budżecie na rok 2012

 Uchwala Nr 131.pdf
Uchwała Nr XXIV/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXIV/129/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 269938zł

 Uchwala Nr 129.pdf
Uchwała Nr XXIV/128/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 na wniosek Komisji Rewizyjnej

 Uchwala Nr 128.pdf
Uchwała Nr XXIV/127/2012 w sprawie uchylenia Uchwały NrXXIII/122/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 Uchwala Nr 127.pdf
Uchwała Nr XXIII/126/2012 w sprawie zmiany uchwały XX/110/2012

 uchwala126.pdf
Uchwała Nr XXIII/125/2012 w sprawie zmiany w budżecie na rok 2012

 uchwala125.pdf
Uchwała Nr XXIII/124/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położnej w Słuszczynie

 uchwala-124.pdf
Uchwała Nr XXIII/123/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 rok Gminy Solec nad Wisłą

 uchwala124.pdf
Uchwała Nr XXIII/122/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

 uchwala122.pdf
Uchwała Nr XXIII/121/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

 uchwala121.pdf
Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie zmian w Budżeci na rok 2012

 uchwala XII 120.pdf
Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia Programu Zrównoważoneg Rozwju Turystyki w Gminie Solec nad Wisłą

 uchwala XII 119.pdf
Uchwała Nr XXI/118/2012 w sprawie przedmiotowego zwolnienia podatkowego

 uchwala118.pdf
Uchwała Nr XXI/117/2012 w sprawie opłaty targowej

 uchwala117.pdf
Uchwała Nr XXI/116/2012 w sprawie obniżenia stawki wywoławczej nieruchomośći położonych w Solcu nad Wisłą

 uchwala116.pdf
Uchwała Nr XXI/115/2012 w sprawie Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r

 uchwala114.pdf
Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy

 uchwala113.pdf
Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 uchwała 112.pdf
Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r

 uchwala 111.pdf
Uchwała Nr XX/110/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 uchwala 110.pdf
Uchwała Nr XX/109/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Estetyczną Posesię i Najładnieszy Balkon

 uchwala 109.pdf
chwała Nr XX/108/2012 w sprawie wystąpienia do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o przeprowadzenie regulacji koryta rzeki Krępianki

 uchwala 108.pdf
Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie zmiany w budżecie na 2012r

Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały XVI/80/2011 Rady Gmin solec nad Wisłą z 29 listopada 2011r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


 uchwala-106.pdf

Uchwała Nr XIX/100/2012 w sprawie określenia wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 Uchwała zwierzęta.doc
Uchwała Nr. XIX/105/2012 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą

 uchwala105..pdf
Uchwała Nr. XIX/104/2012 w sprawie zmiany w budżecie na 2012r

 uchwala104.pdf
Uchwała Nr. XIX/103/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości wraz z wyposażeniem Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Przedmieściu Dalszym”.

 uchwala103.pdf
Uchwała Nr. XIX/102/2012 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym

 uchwala102.pdf
Uchwała Nr. XIX/101/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 uchwala101.pdf
UCHWAŁA NR XVIII/99/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2012 rok

 Uchwala 99.PDF
UCHWAŁA NR XVIII/98/2011 w sprawie zmiany w statucie Gminy Solec nad Wisłą

 Uchwala 98.PDF
UCHWAŁA NR XVIII/97/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

 Uchwala 97.PDF
UCHWAŁA NR XVIII/96/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy na lata 2012-2017

 Uchwala 96.PDF
UCHWAŁA NR XVIII/95/2011 w sprawie Uchwalenia Budżetu na rok 2012

 Uchwala 95.PDF
UCHWAŁA NR XVII/94/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu nad Wisłą

 uchwala 94.PDF
UCHWAŁA NR XVII/93/2011 w sprawie powierzenia zadań gminy z zkresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej

 uchwala 93.PDF
UCHWAŁA NR XVII/92/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Słuszczynie oznaczonej nr. 406/5

 uchwala 92.PDF
UCHWAŁA NR XVII/91/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na rok 2012

 uchwala 91.PDF
UCHWAŁA NR XVII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok

 uchwala 90.PDF
UCHWAŁA NR XVII/89/2011 w sprawie w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011 roku

 uchwala 89.PDF
UCHWAŁA NR XVII/88/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchooścmi

 uchwala 88.PDF
UCHWAŁA NR XVI/87/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do realizacji projektu systemowego, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. . ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;.

 uchwala87.PDF
UCHWAŁA NR XVI/86/2011 w sprawie zmian w budzecie na rok 2011

 uchwala 86.PDF
UCHWAŁA NR XVI/85/2011 w sprawie opłaty targowej

 uchwala 85.PDF
UCHWAŁA NR XVI/84/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


 uchwala.84.pdf.PDF

UCHWAŁA NR XVI/83/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla celów podatku leśnego


 UCHWAlA2 NR 83.PDF

UCHWAŁA NR XVI/82/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego


 UCHWAlA2 NR 82.PDF

UCHWAŁA NR XVI/81/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


 UCHWAlA2 NR 81.PDF

UCHWAŁA NR XVI/80/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


 UCHWAlA2 NR 80.PDF

Uchwała Nr XV/79/2011 w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy do udzielenia pożyczek roku 2011

 uchwala79.PDF
Uchwała Nr XV/78/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011rok

 uchwala 78.PDF
Uchwała Nr XV/77/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym oraz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym

 uchwala77.PDF
Uchwała Nr XV/76/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

 uchwala76.PDF
Uchwała Nr XV/75/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku na kadencję 2012-2015

 uchwala75.PDF
Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

 uchwala74.PDF
Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.....

 uchwala73.PDF
Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

 uchwala72.PDF
Uchwała Nr XIV/71/2011 w sprawie wyrazenia zgody na bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego .....

 uchwala71.PDF
Uchwała Nr XIV/70/2011 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach do sądów powszechnych

 uchwala70.PDF
Uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 uchwala69.PDF
Uchwała Nr XIV/68/2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych

 uchwala68.PDF
Uchwała Nr XIII/67/2011 w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2011-2017r

 uchwala67.PDF
Uchwała Nr XIII/66/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskan i Gospodarki Wodnej Warszawie w kwocie 523 268,36zł

 uchwala66.PDF
Uchwała Nr XIII/65/2011 w sprawie stanowiska Rady Gminy Solec nad Wisłą dotyczącego zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lipsku

 uchwala65.PDF
Uchwała Nr XIII/64/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 679 położonej w Sadkowicach

 uchwala64.PDF
Uchwała Nr XIII/63/2011 w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

 uchwala63.PDF
Uchwała Nr XIII/62/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011rok

 uchwala62.PDF
Uchwała Nr XIII/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskej prezydecji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

 uchwala61.PDF
Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie stanowiskia Rady Gminy Solec nad Wisłą dotyczącego utworzenia Młodzieżowego Ośrotdka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

 uchwala60.PDF
Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011rok

 uchwala59.PDF
Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec nad Wisłą

 uchwala58.PDF
Uchwała Nr X/57/2011 w sprawie wykupu nieruchomości

 uchwala57.PDF
Uchwała Nr X/56/2011 w sprawie Ustalenia liczby punków sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu

 uchwala56.PDF
Uchwała Nr X/55/2011 w sprawie Regulaminu dofinasowania zawodowego pracowników

 uchwala55.PDF
Uchwała Nr X/54/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

 uchwala54.PDF
Uchwała Nr X/53/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 uchwala53.PDF
Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu 2010r

 uchwala52.PDF
Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali gminnych

 uchwala51.PDF
Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie Uchylenia Uchwały VII/33/2011

 uchwała50.PDF
Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011r

 uchwała49.PDF
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Solec nad Wisłą do przejęcia nieruchomości
  nowa uchw.pdf
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2011-2016
  Uchwala -47.PDF
Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie zmianyUchwała Nr VIII/80/2004
  Uchwala 46.PDF
Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie sprzedaż nieruchomości na cele zabudowy mieszkaniowej
  Uchwala 45.PDF
Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie zmiany w budżecie na rok 2011r
  Uchwala 44.PDF
Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwala 43.PDF
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
  Uchwala 42.PDF
 
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą
  uchwala nr 41.pdf
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2000 z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu od najmu lokali mieszkalnych
  uchwala nr 40.pdf
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
  uchwala nr 39.pdf
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
  uchwala nr 38.pdf
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu nad Wisłą
  uchwala nr 37.pdf
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie przyjęcia do Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Solec nad Wisłą na lata 2011-2016
  uchwala nr 36.pdf
Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie funduszu sołeckiego
  uchwala nr 35.pdf
Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie sprzedaży mienia
  uchwala nr 34.pdf
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą
  uchwala nr 33.pdf
Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy
  Uchwala nr 32 .pdf
Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Uchwala nr 31.pdf
Uchwala Nr VI/30/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  uchwala nr 30.pdf
Uchwala Nr VI/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
  uchwala nr 28.pdf
Uchwala Nr V/27/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Uchwala Nr 27.pdf
Uchwala Nr V/26/2011 w sprawie przyznania rocznego dodatkowego wynagrodzenia „trzynastki” Wójtowi za 2010
  Uchwala Nr 26.pdf
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przystąpienia i realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa moją szansą
  Uchwala Nr 25.pdf
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
  uchwala Nr 24.pdf
Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2011 rok
  Uchwala Nr 23.pdf
Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2011 rok
  Uchwala Nr 22.pdf
Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na 2011 rok
  Uchwala Nr 21.pdf
Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
  Uchwala Nr 20.pdf
Uchwała Nr IV/19/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą
  uchwala nr 19 pdf.pdf
Uchwała Nr IV/18/2010 w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
  uchwala nr 18.pdf
Uchwała Nr IV/17/2010 w sprawie reorganizacji Zakładu Usług Komunalno-Rolniczych w Solcu nad Wisłą
  uchwala nr 17.pdf
Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  uchwala nr 16.pdf
Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
  uchwala nr 15.pdf
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/14/2010
 
Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  Uchwala Nr 13.pdf
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Solec nad Wisłą
  Uchwala Nr 12.pdf
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
  Uchwala Nr 11.pdf
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą”
  Uchwala Nr 10.pdf
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  Uchwala Nr 9. 2010,pdf.pdf
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
  Uchwala Nr 8.pdf
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnej, Handlu i Usług oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
  Uchwała Nr 7.pdf
Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
  Uchwala Nr 6.pdf
Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
  Uchwala Nr 5.pdf
Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady Gminy
  Uchwala Nr 4.pdf
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
  Uchwala Nr 3.pdf
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
  Uchwala Nr 2.pdf
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
  Uchwala Nr 1.pdf
Uchwała nr XLIV/237/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  237.pdf
Uchwała nr XLIII/236/2010 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą"
  236.pdf
Uchwała nr XLIII/235/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  235.pdf
Uchwała nr XLIII/234/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na 2011 rok

 234.pdf
Uchwała nr XLIII/233/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  233.pdf
Uchwała nr XLIII/232/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
  232.pdf
Uchwała nr XLIII/231/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  231.pdf
Uchwała nr XLII/230/2010 w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców
  230.pdf
Uchwała nr XLII/229/2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu
  229.pdf
Uchwała nr XLII/228/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  228.pdf
Uchwała nr XLI/227/2010 w sprawie wyrażenia stanowiska
  227.pdf
Uchwała nr XLI/226/2010 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  226.pdf
Uchwała nr XLI/225/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie przyłącza do wodociągu "Podemłynie"
  225.pdf
Uchwała nr XLI/224/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  224.pdf
Uchwała nr XL/223/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
  223.pdf
Uchwała nr XL/222/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec nad Wisłą
  222.pdf
Uchwała nr XL/221/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  221.pdf
Uchwała nr XL/220/2010 w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa moją szansą”
  220.pdf
Uchwała nr XXXIX/219/2010 w sprawie ustanowienia medalu za zasługi dla Gminy Solec nad Wisłą
  219.pdf
Uchwała nr XXXIX/218/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
  218.pdf
Uchwała nr XXXIX/217/2010 w sprawie zatwierdzenia po zmianach Planu Odnowy Miejscowości Solec nad Wisłą
  217.pdf
Uchwała nr XXXIX/216/2010 w sprawie zatwierdzenia po zmianach Planu Odnowy Miejscowości Zemborzyn Pierwszy
  216.pdf
Uchwała nr XXXIX/215/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  215.pdf
Uchwała nr XXXVIII/214/2010 w sprawie przyjęcia po zmianach Planu Odnowy Miejscowości Zemborzyn Pierwszy
  214.pdf
Uchwała nr XXXVII/213/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  213.pdf
Uchwała nr XXXVII/212/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  212.pdf
Uchwała nr XXXVII/211/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  211.pdf
Uchwała nr XXXVI/210/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  210.pdf
Uchwała nr XXXVI/209/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2005
  209.pdf
Uchwała nr XXXV/208/2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
  208.pdf
Uchwała nr XXXV/207/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
  207.pdf
Uchwała Nr XXXIII/206/2010 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego odstąpienia od obowiązku przekazania do budżetu państwa przez Województwo Mazowieckie dochodów na podatek wyrównawczy{janosikowe}.
  Uchwała Nr XXXIII_206_2010 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego odstąpienia od obowiązku przekazania do budżetu państwa przez Województwo Mazowieckie dochodów na podatek wyrównawczy{janosikowe}..pdf
Uchwała Nr XXXIII/205/2010 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Solec nad Wisłą.
  Uchwała Nr XXXIII_205_2010 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Solec nad Wisłą ..pdf
Uchwała Nr XXXIII/204/2010- w sprawie kategorycznego sprzeciwu do sposobu i wyniku rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego z preselekcją RPO WM/4.1/1/2008 Priorytet IV dla Działania 4.1.,,Gospodarka wodno-ściekowa‘’.
  Uchwała Nr XXXIII_204_2010- w sprawie kategorycznego sprzeciwu do sposobu i wyniku rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego z preselekcją RPO WM_4.1_1_2008 Priorytet IV dla Działania 4.1.,,Gospodarka wodno-ściekowa''..pdf
Uchwała Nr XXXIII/203/2010-w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Solec nad Wisłą do przejęcia nieruchomości.
  Uchwała Nr XXXIII_203_2010-w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Solec nad Wisłą do przejęcia nieruchomości..pdf
Uchwała Nr XXXIII/202/2010- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XIX/119/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XXXIII_202_2010- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XIX_119_2008 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf
Uchwała Nr XXXIII/201/2010- w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
 
Uchwała Nr XXX/200/2010- w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
  Uchwała Nr XXX_200_2010- w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą..pdf
Uchwała nr 1/2010z zebrania Wiejskiego sołectwa Solec nad Wisłą z dnia 29 marca 2010 r.
  Uchwała nr 1_2010z zebrania Wiejskiego sołectwa Solec nad Wisłą z dnia 29 marca 2010 r..pdf
Uchwała Nr XXXII/199/2010-w sprawie zakupu nieruchomości.
  Uchwała Nr XXXII_199_2010-w sprawie zakupu nieruchomości..pdf
Uchwała Nr XXXII/198/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.
  Uchwała Nr XXXII_198_2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu..pdf
Uchwała Nr XXXII/197/2010 w sprawie przyznania rocznego dodatkowego wynagrodzenia ,,trzynastki” Wójtowi za 2010 rok.
  Uchwała Nr XXXII_197_2010 w sprawie przyznania rocznego dodatkowego wynagrodzenia ,,trzynastki_ Wójtowi za 2010 rok..pdf
Uchwała Nr XXXII/196/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
 
Uchwała Nr XXXII/195/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
 
Uchwała Nr XXXI/192/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę.
  Uchwała Nr XXXI_192_2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę..pdf
Uchwała Nr XXXI/191/2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010.
  Uchwała Nr XXXI_191_2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010..pdf
Uchwała Nr XXXI/190/2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010.
  Uchwała Nr XXXI_190_2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010..pdf
Uchwała Nr XXXI/189/2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty ,Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010.
  Uchwała Nr XXXI_189_2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty ,Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010..pdf
Uchwała Nr XXXI/188/2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Kultury Sportu,
  Uchwała Nr XXXI_188_2009 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Kultury Sportu, Turystyki, Rekreacji, Ochrony Dóbr Kultury i Promocji Gminy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010..pdf
Uchwała Nr XXXI/187/2009w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010.
  Uchwała Nr XXXI_187_2009w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2010..pdf
Uchwała Nr XXX/186/2009 w sprawie użyczenia nieruchomości oraz zwrot nakładów dotyczących dzierżawy.
  Uchwała Nr XXX_186_2009 w sprawie użyczenia nieruchomości oraz zwrot nakładów dotyczących dzierżawy..pdf
Uchwała Nr XXX/185/2009 w sprawie zmiany godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, spożywczego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
  Uchwała Nr XXX_185_2009 w sprawie zmiany godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, spożywczego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Solec nad Wisłą..pdf
Uchwała Nr XXX/184/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą.
  Uchwała Nr XXX_184_2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą..pdf
Uchwała Nr XXX/183/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
*
+- Uchwała Nr XXX_183_2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..pdf
Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XXX_182_2009 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości..pdf
Uchwała Nr XXIX/181/2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
  Uchwała Nr XXX_181_2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok..pdf
Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
 
Uchwała Nr XXIX/179/2009 w sprawie: przyjęcie Statutu Związku Gmin Regionu Radomskiego.
 
Uchwała Nr XXIX/178/2009 w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego.
  Uchwała Nr XXIX_178_2009 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego..pdf
Uchwała Nr XXIX/177/2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.
  Uchwała Nr XXIX_177_2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej..pdf
Uchwała Nr XXIX/176/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lipskiemu
  Uchwała Nr XXIX_176_2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lipskiemu.pdf
Uchwałą Nr XXIX/175/2009 w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenie taryf opłat.
 
Uchwała Nr XXIX/174/2009 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
 
Uchwała Nr XXIX173/2009 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
 
Uchwała Nr XXVIII/172/09 w sprawie zbycia udziałów w spółce "Mleko" Spółka z o.o. z siedzibą w Lipsku
  Uchwała Nr XXVIII172_2009 w sprawie zbycia udziałów w spółce ,,Mleko'' Spółka z o. o. z siedzibą w Lipsku..pdf
Uchwała Nr XXVIII 171/09-w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uchwała Nr XXVIII172/2009 w sprawie zbycia udziałów w spółce ,,Mleko’’ Spółka z o. o. z siedzibą w Lipsku.
  Uchwała Nr XXVIII 171_09-w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej..pdf
Uchwała Nr XXIV170/2009-w sprawie uchylenia uchwały rady gminy nad Wisłą Nr XXII/143/2009 z dnia 26 marca 2009r.
  Uchwała Nr XXIV 170_2009 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XXII_143_2009 z dnia 26 marca 2009r..pdf
Uchwała Nr XXIV169/2009-w sprawie funduszu sołeckiego.
  Uchwała Nr XXIV169_2009-w sprawie funduszu sołeckiego..pdf
Uchwała NrXXIV168/2009-w sprawie porozumienia międzygminnego.
  Uchwała NrXXIV168_2009-w sprawie porozumienia międzygminnego..pdf
Uchwała NrXXIV167/2009- w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa.
  Uchwała Nr XXIV167_2009- w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa..pdf
Uchwała NrXXIV166/2009-w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
 
Uchwała Nr XXIV165/2009-w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
 
Uchwała Nr XXIV/164/2009 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
  Uchwała Nr XXIV_164_2009 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą..pdf
Uchwała NrXXIV163/2009-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Uchwała NrXXIV163_2009-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego..pdf
Uchwała Nr XXV 160/2009-w sprawie; intencji przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do Związku Między Gminnego.
  Uchwała Nr XXV 160_2009-w sprawie; intencji przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do Związku Między Gminnego..pdf
Uchwała Nr XXV 158/2009-w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
 
Uchwała Nr XXIV/157/2009-w sprawie ;przystąpienia i realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu w ramach Priorytetu VII. Regionalne kadry gospodarki , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn; ,,Nowe perspektywy –szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa
  Uchwała 157 w sprawie ;przystąpienia i realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu w ramach Priorytetu VII. Regionalne kadry gospodarki , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego.pdf
Uchwała Nr XXIV/156/2009-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała Nr XXIV_156_2009-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
Uchwała Nr XXIV/155/2009 - w sprawie zbycia nieruchomości.
  Uchwała Nr XXIV_155_2009 - w sprawie zbycia nieruchomości..pdf
Uchwała Nr XXIV/154/2009 – w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy
  Uchwała Nr XXIV_154_2009 - w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy.pdf
Uchwała Nr XXIV/152/2009 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu utworzenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym.
  Uchwała nr. 152.pdf
Uchwała nr XXIII/151/09 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych w Gminie Solec nad Wisła
  Uchwala 151.pdf
Uchwała nr XXIII/150/09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu
  Uchwala 150.pdf
Uchwała nr XXIII/149/09 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zawodowego pracowników zatrudnionych przez Gminę Solec nad Wisłą na 2009 r.
  Uchwala 149.pdf
Uchwała nr XXIII/148/09 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
  Uchwala 148.pdf
Uchwała nr XXIII/147/09 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 r.
  Uchwala 147.pdf
Uchwała nr XXII/146/09
  uchwala 146.pdf
Uchwała nr XXII/145/09
  uchwala 145.pdf
Uchwała nr XXII/144/09
  uchwala 144.pdf
Uchwała nr XXII/143/09
  uchwala 143.pdf
Uchwała nr XXII/142/09
  uchwala 142.pdf
Uchwała nr XXII/141/09
  uchwala 141.pdf
Uchwała nr XXII/140/09
  uchwala 140.pdf
Uchwała nr XXII/139/09
  uchwala 139 pdf.pdf
Uchwała nr XXII/138/09
u
 uchwala 138 pdf.pdf
Uchwała nr XXII/137/09
  uchwala 137 pdf.pdf
Uchwała nr XIX/122/08
W sprawie przedmiotowego zwolnienia podatkowego.
 uchwala_nr_XIX_122_08.PDF
Uchwała nr XIX/121/08
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
 uchwala_nr_XIX_121_08.PDF
Uchwała nr XIX/120/08
W sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
 uchwala_nr_XIX_120_08.PDF
Uchwała nr XIX/119/08
W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 uchwala_nr_XIX_119_08.PDF
Uchwała nr XIX/118/08
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 uchwala_nr_XIX_118_08.PDF
Uchwała nr XIX/117/08
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2009 rok. uchwala_nr_XIX_117_08.PDF
Uchwała nr XIX/116/08
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  uchwala_nr_XIX_116_08.PDF
Uchwała nr XV/99/08
  uchwała nr 99 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Solcu nad Wisłą.rtf
Uchwała nr XV/98/08
  uchwała nr 98 w sprawie wyrażania zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem nieruchomości.rtf
Uchwała nr XV/96/08
 
Uchwała nr XV/95/08
  uchwała nr 95 w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.rtf
Załącznik do uchwały nr 95
  załącznik do uchwały 95.rtf
Uchwała nr XV/94/08
  uchwała nr 94 w sprawie zmiany nazwy ulicy Leśnej na Aleję Kazimierza Wielkiego.pdf
Uchwała nr XV/93/08
  uchwała nr 93 w sprawie określenia zasad współpracy gminy Solec nad Wisłą z gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi..pdf
Uchwała nr XV/92/08
  uchwała nr 92 w sprawie przystąpienia gminy Solec nad Wisłą do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL.pdf
Uchwała nr XV/91/08
  uchwała nr 91 w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.pdf
Uchwała nr XV/90/08
 
Uchwała nr XV/89/08
  uchwała nr 89 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
Uchwała nr XIV/88/08
  Uchwała Nr 88.pdf
Uchwała nr XIV/87/08
  Uchwała Nr 87.pdf
Uchwała nr XIV/86/08
  Uchwała Nr 86.pdf
Uchwała nr XIV/85/08
  Uchwała Nr 85.pdf
Uchwała nr XIV/84/08
  Uchwała Nr 84.pdf
Uchwała nr XIV/83/08
  Uchwała Nr 83.pdf
Uchwała nr XIII/82/08 w sprawie przyjęcia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dla ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2008 r.
  Uchwała nr 82 w sprawie przyjęcia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dla ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2008 r..pdf
Uchwała nr XIII/81/08 w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
  Uchwała nr 81 w sprawie zmian w budżecie na rok 2008..pdf
Uchwała nr XIII/80/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec nad Wisłą
  Uchwała nr 80 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec nad Wisłą.pdf
Uchwała nr XIII/79/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
  Uchwała nr 79 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.pdf
Uchwała nr XII/78/08 w sprawie przyznania rocznego dodatkowego wynagrodzenia "trzynastki" Wójtowi za 2007 rok.
  Uchwała nr78.pdf
UCHWA NR XII/77/08 w sprawie nabycia nieruchomości
  UCHWA NR 77 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
Uchwała nr XII/76/08 w sprawie wniosku Pana Zdzisława Laskowskiego o zwrot kosztów budowy odcinka lini wodociągowej w Solcu nad Wisłą
  Uchwała nr 76 w sprawie wniosku Pana Zdzisława Laskowskiego o zwrot kosztów budowy odcinka lini wodociągowej w Solcu nad Wisłą.pdf
Uchwała XII/75/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych
  Uchwała nr 75.pdf
Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.
  Uchwała Nr 74 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.pdf
Uchwała XI/72/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Uchwała Nr 72 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
Uchwała Nr XI/71/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2008
  Uchwała Nr 71 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Solec nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/70/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.
  Uchwała Nr 70 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/69/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.
  Uchwała Nr 69 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/68/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji, Ochrony Dóbr Kultury i Promocji Gminy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.
  Uchwała Nr 68 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji, Ochrony Dóbr Kultury i Promocji Gminy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/67/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.
  Uchwała Nr 67 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/66/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.
  Uchwała Nr 66 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na rok 2008.pdf
Uchwała Nr XI/65/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum.
  Uchwała Nr 65 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli .pdf
Uchwała Nr XI/64/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
 
Uchwała X/63/07
  Uchwała Nr 63 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika o obowiązku lustracyjnym.pdf
Uchwała X/62/07
  Uchwała Nr 62.pdf
Uchwała X/61/07
  Uchwała Nr 61.pdf
Wzory deklaracjii
  wzory deklaracji.doc
Uchwała X/60/07
  Uchwała Nr 60.pdf
Uchwała X/59/07
  Uchwała Nr 59 w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
Uchwała X/58/07
  Uchwała Nr 58 w sprawie opłaty targowej.pdf
Uchwała X/57/07
  Uchwała Nr 57 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
Uchwała X/56/07
  Uchwała Nr 56 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.pdf
Uchwała X/55/07
  Uchwała Nr 55 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkumrolnego na 2008 rok.pdf
Uchwała X/54/07
  Uchwała Nr 54 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.pdf
Uchwała Nr X/53/07
  Uchwała Nr 53 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf
Uchwała Nr X/52/07
  Uchwała Nr 52 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
Uchwała Nr 51
  Uchwała Nr 51.pdf
Uchwała Nr 50
  Uchwała Nr 50.pdf
Uchwała Nr 49
  uchwała Rady Gminy o zmianach budżetowych.pdf
Uchwała Nr 48
  Uchwała Nr 48.pdf
Uchwała Nr 47
  Uchwała Nr 47 z dnia 27.11.07.pdf
Uchwała Nr 46
  Uchwała Nr46 z dnia 27.11.07.pdf
Uchwały 41, 42, 43, 44, 45.
  Uchwały Nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf
Uchwały 38, 39, 40,
  Uchwały Nr 38, 39, 40.pdf
Sesja V
  Sesja V, Uchwały 31, 32, 33, 34, 35, 36,37.pdf
Sesja IV
  Sesja IV, Uchwały 26, 27, 28, 29, 30.pdf
Sesja III
  Sesja III, Uchwały 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25.pdf
Sesja II
  Sesja II, Uchwały 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17.pdf
Sesja I
  Sesja I, Uchwały 1, 2, 3,.pdf

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA